วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

 

07 มี.ค.
title
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อย้ายที่ดิน

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อย้ายที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและค่าพืชผลไม้ยืนต้นที่ถูกเขตทางหลวง ในโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ( สะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี )กม. 19 +625.00 - 20 + 350.00 ระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ และหมู่ที่ 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

วีดีทัศน์
title
วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2558 - 2565
การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกล
Presentation โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สายทาง
title