วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

23 เม.ย.
title
การดำเนินงานการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4058

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยนายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายวิศวกรรม) หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย หัวหน้าหน่วยต้นไม้และสวน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมดำเนินงานการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 "โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400" ในการนี้มีนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการเปิดพิธี นายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 นายศุภชัย พรหมประทีป นายช่างโยธาอาวุโส นายวินัย บิลหมุด หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ ร่วมบรรยายรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยร่วมตอบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 

18 เม.ย.
title
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.   นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยนายวีระชัย ปัญญาเถิง ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดทั้งปี ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2567 ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมีนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

 

17 เม.ย.
title
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส)

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายวิศวกรรม) นางอรัญญา เพ็ชรพูล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายบริหาร) ร่วมต้อนรับนายสมชาย สุมนัสขจรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส) เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส) ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

วีดีทัศน์
title
กรมทางหลวงวิวัฒน์ทางสร้างไทยพัฒนา
วีดิทัศน์ภารกิจกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
title