วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

05 ธ.ค.
title
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยนายจำลอง จันสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางสาวพัสวี แซ่ซื่อ หัวหน้างานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนนราสิขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

05 ธ.ค.
title
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยนายคงศักดิ์ กาลานุสนธิ์ หัวหน้าหน่วยต้นไม้และสวน นายกูซัมรี ภูผาภักดี นายช่างโยธาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อความสะอาด และเรียบร้อย

 

04 ธ.ค.
title
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส พร้อมด้วยนายวีระชัย ปัญญาเถิง ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาส นายคงศักดิ์ กาลานุสนธิ์ หัวหน้าหน่วยต้นไม้และสวน และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในการนี้มีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  

วีดีทัศน์
title
สายทางพระเมตตา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2558 - 2565
title