วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ทำเนียบผู้บริหาร
ลงวันที่ 07/12/2561

 

รายนามนายช่างแขวงทางหลวงนราธิวาส

1.นายประพจน์ ศิริปุณห์                                       1 ต.ค.2510 - 11 เม.ย.2518

2.นายสุทิน ขัตติยะมาน                                     11 เม.ย.2518 - 6 เม.ย.2523 

3.นายบุญโชค เทพทิม                                        6 เม.ย.2523 - 13 ต.ค.2526

4.นายสุพรรณ อ่องสกุล                                       13 ต.ค.2526 - 5 เม.ย.2528

5.นายกุศล ข่ายม่าน                                           5 เม.ย.2528 - 12 ต.ค.2530

6.นายสุรีย์ จันทรังษี                                          12 ต.ค.2530 - 24 ต.ค.2531

7.นายรุ่งโรจน์ พงศาปาน                                      2 พ.ย.2531 - 1 ต.ค.2536

8.นายฟูศักดิ์ เลาหสวัสดิ์                                       1 ต.ค.2536 - 25 พ.ย.2550 

9.นายสุเทพ ศรีกระจ่าง                                       15 ธ.ค.2540 - 5 มี.ค.2541

10.นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ(รักษาการฯ)                 5 มี.ค.2541 - 24 พ.ย.2541

11.นายมงคล ไพศาลวัฒนา                                 24 พ.ย.2541 - 2 ต.ค.2545

12.นายจีรศักดิ์ พุทธศรี                                         2 ต.ค.2545 - 30 ก.ย.2553

13.นายดรล ทองคุปต์                                         23 พ.ย.2553 - 30 ก.ย.2556

14.นายสมจิต เพชรรัตน์                                        1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2560

15.นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์                                 2 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน


'