วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 07/12/2561

 

 

โครงสร้างองค์กร

 คณะผู้บริหาร

1

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส

 2

 นายวัลลภ จินดาเพ็ชร

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส(ฝ่ายวิศวกรรม)

 3

 นายชยพล เพชรจำนง

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส(ฝ่ายปฏิบัติการ)

 4

 นางสาวมุกดา กุวลัยรัตน์

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส(ฝ่ายบริหาร)

หัวหน้างาน

5

นางอุบลวรรณ วั่นเซ่ง

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

6

นางสาวพัสวี แซ่ซื่อ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

7

นางสาวอัธธิดา ติ้งหวัง

หัวหน้างานสารสนเทศ

8

นางวรรทนีย์ ตันอุดม

หัวหน้างานสารบรรณ

9

นายณพงศธร อิสสราวงศ์

หัวหน้างานวางแผน

10

นายอุดร เพ็ชรทรัพย์

หัวหน้างานไฟฟ้า

11

นายสุทธิกิจ ตันอุดม

หัวหน้างานปรับซ่อม

12

นายศราวุธ ชุมทอง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

13

นายนุ้ย ยอดดี

หัวหน้าหมวดสถานที่

14

นายคงศักดิ์ กาลานุสนธิ์

หัวหน้างานต้นไม้และสวน

หัวหน้าหมวดทางหลวง

15

 นายเจษฏา สุวรรณรัตน์

 หัวหน้าหมวดทางหลวงยี่งอ

16

 นายเฉลิมพล กองทัพธรรม

 หัวหน้าหมวดทางหลวงระแงะ

17

 นายศุภชาติ คงประเสรฺฐ

 หัวหน้าหมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก

18

 นายสมพร ไกรนุกูล

 หัวหน้าหมวดทางหลวงรือเสาะ

19

 นายอำนาจ พุทธสะระ

 หัวหน้าหมวดทางหลวงสุคิริน

20

นายวินัย บิลหมุด

หัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบ

21

นายวีระชัย ปัญญาเถิง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนราธิวาส

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


'