วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 180,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/09/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 294,695.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23/09/2563 13,335.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/09/2563 7,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/09/2563 71,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ที่ กม.39+600 21/09/2563 27,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 21/09/2563 39,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๔๒ รายการ 21/09/2563 71,781.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 21/09/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21/09/2563 90,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+686 - กม.17+817 18/09/2563 496,262.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 42,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 68-6219-96-2 15/09/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 15/09/2563 346,219.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 171 รายการ