วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร
ลงวันที่ 30/04/2562

นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.35+200 - กม.36+488 ระยะทาง 1.288 กิโลเมตร ปริมาณงาน 16,020 ตร.ม จำนวน 24 รายการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ นธ.13/2562 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561


'