วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่18
ลงวันที่ 22/04/2562

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ,นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 ,นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2562


'