วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ลงวันที่ 27/03/2562

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 4127 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+425 - กม.5+925 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ นธ.2/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561


'